domingo, 12 de febrero de 2017

Sabías que #1 : Existen distintos tipos de intelixencia?


Image result for inteligencia musical                                  Tipos de Intelixencia


-Intelixencia musical  : É unha forma de intelixencia que outorga a habilidade de apreciar, interpretar e compoñer patróns musicais. Consiste en reconocer e traballae con tons e ritmos, e é similar a intelixencia lingüítica.


Image result for inteligencia linguistica


- Intelixencia lingüística: Este tipo de intelixencia caracterízase pola sensibilidade cara o lenguaxe falado e escrito.Permite aprender idiomas con facilidade, e inclue a capacidade para expresarse e comunicar información complexa.

Image result for inteligencia matemática
- Intelixencia matemática. Concede a habilidade de analizar problemas, detectar patróns e facer cálculos matemáticos de forma lóxica. Cubre o pensamento científico o matemático, así que pode estar presente en xente que rara vez hace uso de las matemáticas.
-Intelixencia interpersoal. Ten que ver coa empatía, que é vital para sintonizar cos deseos e motivacións dos demais. Permite dar bos consellos aos amigos en apuros e traballar de forma eficaz con outras persoas.
Image result for inteligencia interpersonal


Image result for inteligencia corporal
-Intelixencia Corporal. A capacidade de empregar o corpo de forma eficaz non soe asociarse coa intelixencia, pero require habilidades intelectuais. Coordinar os movementos que esixe o deporte e outras actividades físicas fan necesarias unhas determinas habilidades mentais.
Image result for inteligencia espacial

- Intelixencia espacial. Calquera que se oriente e visualice obxectos en tres dimensións usa esta intelixencia, que tamén cubre as destrezas necesarias para practicar deportes como o tenis e moitas formas de arte, como a arquitectura e a escultura.


-Intelixencia Intrapersoal. É a habilidade para comprenderse a un mesmo e apreciar os propios sentimentos, medos e motivacións. Podería describirse como " saber o que te motiva" e a información que brinda serve para orientarse na vida.
Image result for inteligencia intrapersonal

Image result for inteligencia naturalista
-Intelixencia Naturalista. Permite recoñecer,comprender e empregar distintas características do entorno. Abrangue a habilidade para entender o mundo natural, e tamén pode afectar a nosa reacción ante calquer entorno.
Que hai de ti ? 

Todos temos distintas habilidades. Os múltiples tipos de intelixencia son só un modo de describilas. Case todos combinamos varias habilidades en diversos graos e hai quen destaca en algunha. Tras leer os distintos tipos de intelixencia , Como te describirías? 

No hay comentarios:

Publicar un comentario